Ideológia a spoločnosť

Juraj Varga, Lukáš Katriňák, Tatiana Birešová (CEDIN, Centre for Education and Innovations / Centrum edukácie a inovácií)

Čas: 45 minút

Cieľové skupiny: 3. a 4. ročník gymnázií (7. a 8. ročník osemročných gymnázií)

Použité metódy:

Kompetencie:

študent je schopný

Ciele:  

englishbosnianbulgarian

Aktivita 1:

Študenti budú rozdelení do niekoľkých skupín. Každá skupina dostane krátky text. Študenti dostanú inštrukciu, že každý z textov je definíciou a ich úlohou bude prísť na to, čo ktorý text definuje. Zároveň dostanú tri názvy na samostatných kartách: ideológia, politický systém a ekonomická teória a ich úlohou bude priradiť definíciu k názvu.

Definície ideológie:

 • sústava názorov, ideí, teórií a pod., v ktorých spoločenská skupina (trieda) vyjadruje, uvedomuje si a zdôvodňuje svoje ekonomické a spoločenské postavenie a záujmy. (toto už je priamo z definície marxizmu – prišlo mi to fajn to tam dať, keď sa o komunizme budeme baviť)
 •  je prepracovaná sústava názorov, postojov, hodnôt a ideí s apologetickou alebo ofenzívnou funkciou založenou na formulovaní politických, hospodárskych, svetonázorových a/alebo podobných záujmov určitej skupiny. V politickej a společenské praxi sa prejavuje napr. vo forme filozofie, práva či morálky, všeobecne sa skrz svoju subjektivitu snaží o formuláciu celkového výkladu společnosti a človeka ako takého.

Nasleduje otázka:

 • Čo si myslíte, že definujú jednotlivé vety?”

Keď rozpoznajú, že sa jedná o ideológiu, je očakávaná diskusia nad textami, či im dostatočne porozumeli.

(Pedagóg by si mal byť vedomý, že následne je potrebné definíciu a termín ideológia znova objasniť, keďže je dôležité, aby študenti dostatočne porozumeli, čo kategória ideológie predstavuje).

Aktivita 2:

Študenti sú naďalej rozdelení v skupinách. Každá skupina dostane rovnaké tri vizuálne zdroje. Fotografie majú analyzovať postupne. Študenti dostanú ku každému zdroju konkrétne otázky. Pri práci so zdrojom bude úlohou študentov začať opisom toho, čo vidia na fotografii a následne sa analýzou posunú viac do hĺbky.

Prvými zdrojmi sú dve mapy. Jedna zobrazuje ulicu pomenovanú po V.I. Leninovi v minulosti a druhá jej súčasný názov.

Otázky:

 • Popíšte čo vidíte na mapách?
 • Vidíte nejaké rozdiely na mapách?

Poznámka pre pedagógov:

Po tom, ako žiaci v skupinách vypracujú otázky priradené k obrázku a po prezentácii ich odpovedí, položte celej triede nahlas nasledovnú otázku:

Prečo si myslíte, že dochádza k premenovaniu ulíc a pri akých príležitostiach?

Ak žiadna zo skupín vo svojom vypracovaní otázok neuviedla fakt, že sa názvy zmenili, opýtajte sa ich, či si to všimli alebo nie.

Druhým vizuálnym zdrojom je fotografia zobrazujúca sochu Stalina.

Študentom je vyslovene spomenuté, že na obrázku je socha Stalina.

Otázky:

 • Vidíte aj niečo na fotografii okrem sochy Stalina?
 • Viete odhadnúť, prečo je na budove za sochou Stalina mapa?
 • Kto si myslíte, že sa zasadzoval za postavenie sochy Stalina?

Tretím vizuálnym zdrojom je fotografia zobrazujúca Prvomájový sprievod.

Otázky:

 • Môžete opísať, čo sa odohráva na fotografii?
 • Viete opísať miesto, kde sa odohráva daná udalosť?
 • Viete odhadnúť, ktorý významný sviatok sa oslavuje na fotografii?
 • Myslíte, že je dané miesto využívané na podobné účely aj dnes?

Záver a diskusia

Na základe práce s vizuálnymi zdrojmi pedagóg môže začať diskusiu s týmito otázkami:

Záverečné otázky:

 • Ako ovplyvnili ideológie a politické systémy verejný priestor na fotografiách, ktoré ste analyzovali?
 • Ako vplýva ideológia na verejný priestor? Akými spôsobmi? Kto je zodpovedný za tieto zmeny?
 • Aký význam má verejný priestor v každodennom živote obyvateľov?