Ideologija i društvo

Juraj Varga, Lukáš Katriňák, Tatiana Birešová (CEDIN, Centre for Education and Innovations / Centrum edukácie a inovácií)

Trajanje: 45 minuta

Ciljna grupa: srednja škola, 3. i 4. godina (7. i 8. godina po 8-godišnjem programu srednje škole) 

Primijenjene metode:

Vještine:

Ciljevi:

englishbulgarianslovak

Aktivnost 1:

Učenici će biti podijeljeni u nekoliko grupa, od kojih će svaka dobiti kratki tekst. Studentima će biti rečeno da je svaki od tekstova definicija i da je njihov zadatak da otkriju šta tekst definira. Istovremeno, oni će dobiti tri naslova na zasebnim karticama – ideologija, politički sistem i ekonomska teorija – i  imaće zadatak da usklade definicije sa odnosnim naslovom.

Definicija ideologije: 

 • sistem mišljenja, ideja, teorija itd., u kojem društvena grupa (klasa) izražava, opaža i opravdava svoj ekonomski i socijalni status i interese. (Ovo proističe direktno iz definicije marksizma – meni se čini prikladnim da ga ovdje koristim kada budemo govorili o komunizmu)
 • ideologija je sofisticirani sistem mišljenja, stavova, vrijednosti i ideja sa apologetskom ili ofenzivnom funkcijom zasnovanom na formulaciji političkih, financijskih, svjetonazorskih i / ili sličnih interesa određene grupe. U političkoj i društvenoj praksi ona se manifestira, na primjer, u formi filozofije, prava ili etike. Uopšteno govoreći, svojim vlastitim subjektivitetom pokušava da formulira cjelokupno tumačenje društva i čovječanstva kao takvog.

Ovo pitanje slijedi:

 • Na šta Vi mislite da se odnose pojedinačni opisi?

Ako prepoznaju da je to ideologija, očekuje se diskusija o tekstovima uz potvrdu o tome da li su ih razumjeli na odgovarajući način.

(Nastavnik bi trebalo da bude svjestan nužnosti ponovnog utvrđivanja definicije i pojma ideologije – važno je da učenici dovoljno shvate šta predstavlja kategorija ideologije).

Aktivnost 2:

Učenici se dalje dijele u grupe. Svaki od njih dobije ista tri vizualna materijala. Oni trebaju, korak po korak, da analiziraju fotografije. Učenici dobivaju specifična pitanja o svakom materijalu. Tokom rada sa materijalima, zadatak učenika će biti da počnu sa opisom onog što vide na fotografiji, a zatim da se dublje upuste u materijal putem analize.

Prvi materijal su dvije mape. Jedan prikazuje ulicu koja je u prošlosti nazvana po Lenjinu, a druga sa sadašnjim imenom.

Pitanja:

 • Opišite što vidite na mapama?
 • Vidite li ikakve razlike na mapama?

Napomena za nastavnike: Kada učenici u grupama počnu da rade na pitanjima vezanim za sliku i nakon što su predstavili svoje odgovore, postavite sljedeće pitanje razredu jasnim glasom:

Zašto mislite da su ulice preimenovane i pod kojim okolnostima se to dešava?

Ako bilo koja grupa koja radi na pitanjima nije uključila činjenicu da su se imena promijenila, pitajte da li su to primijetili ili ne.

Drugi vizualni materijal je fotografija koja prikazuje Staljinov kip.

Učenicima se jasno kaže da slika predstavlja kip Staljina.

Pitanja:

 • Vidite li išta drugo osim kipa Staljina na fotografiji?
 • Možete li da nam kažete zašto postoji karta na zgradi koja se nalazi iza kipa Staljina?
 • Što mislite, ko je dao podsijecaj za izgradnju kipa Staljina?

Treći vizualni materijal je fotografija povorke Prvog maja.

Pitanja:

 • Možete li opisati što se događa na fotografiji?
 • Možete li opisati gdje se odvija taj događaj?
 • Možete li nam reći koji se važan praznik slavi na fotografiji?
 • Da li smatrate da se dotično mjesto i danas koristi za slične svrhe?

Zaključak i diskusija

Na osnovu rada sa vizualnim materijalima nastavnik može pokrenuti diskusiju sa sljedećim pitanjima:

Završna pitanja:

 • Kako su ideologija i politički sistemi uticali na javni prostor na fotografijama koje ste analizirali?
 • Kako ideologija utiče na javni prostor? Kojim metodama? Ko je odgovoran za te promjene?
 • Kakav značaj ima javni prostor u svakodnevnom životu stanovništva?