Идеология и общество

Juraj Varga, Lukáš Katriňák, Tatiana Birešová (CEDIN, Centre for Education and Innovations / Centrum edukácie a inovácií)

Продължителност: 45 мин.

Целеви групи: ученици от горен гимназиален курс.

Използвани методи:

 • уводна дейност – работа в група (развитие на комуникативните способности и умения за работа в екип);
 • работа с текстови и визуални източници (развиване на аналитични и изследователски способности).

Компетентности:

 • ученикът е в състояние да разбере термина идеология и как тя може да се проявява във всекидневния живот;
 • способен е да дефинира основните стълбове на комунистическата идеология, представляваща водещата идеология в страните от Източния блок от средата на 40-те до началото на 90-те години на XX век;
 • може да разпознае и назове инструментите на държавната власт и начините, по които се е проявявала и въздействала върху хората/гражданите в посочения период.

Цели:

 • характеризиране на понятието идеология;
 • разпознаване на признаците на идеологията;
 • идентифициране на начините, по които държавната власт влияе върху общественото пространство;
 • разбиране на връзката между общественото пространство и идеологията;
 • развиване на критично мислене чрез анализ на текстови и визуални източници.
Покажи текста

englishbosnianslovak

дейност 1:

Учениците се разделят на няколко групи. Всяка група получава кратък текст. Учениците получават инструкция, че всички текстове са дефиниции. Задачата е да определят какво дефинира всеки от текстовете. В същото време на отделни карти

получават три понятия: идеология, политическа система и икономическа теория. Задачата е да се свържат понятията със съответните дефиниции.

Определение за идеология:

 • система от възгледи, идеи, теории и т.н., с които дадена социална група (класа) изразява, осъзнава и аргументира своето икономическо и социално положение и интересите си. (директно от дефиницията на марксизма – авторите смятат за удачно да се включи, щом урокът говори за комунизма.)
 • цялостна система от възгледи, позиции, ценности и идеи с апологетична или офанзивна функция, основана върху формулирането на политически, икономически, светогледни и/или други подобни интереси на определена група. В политическата и социалната практика се проявява например под формата на философия, право или морал и обикновено се опитва посредством субективността си да формулира комплексно обяснение на обществото и на човека като такъв.

Следва въпросът:

 • Какво, според вас, дефинират отделните изречения?

Когато разберат, че става въпрос за идеология, се очаква дискусия по текстовете, за да се провери дали ги разбират достатъчно. (Педагогът трябва да е наясно, че след това трябва отново да обясни дефиницията и термина идеология, защото е важно учениците да разберат достатъчно добре какво представлява категорията идеология).

дейност 2:

Учениците остават разделени по групи. Всяка група получава три еднакви визуални материала. Снимките трябва да се анализират последователно. Учениците получават конкретни въпроси към всеки източник. Задачата на учениците при работата с източниците е да започнат с описание на това, което виждат на снимката, а след това да задълбочат анализа.

Въпроси:

 • Опишете какво виждате на картите.
 • Откривате ли някакви разлики между картите?

След като учениците в групите подготвят въпросите към снимките и след като представят отговорите си, задайте на целия клас следния въпрос:

Защо, според вас, се преименуват улиците и по какви поводи се случва това?

Ако при разработването на въпросите нито една от групите не посочи факта, че имената са се променили, попитайте ги, дали са го забелязали или не.

Вторият визуален източник е снимка, изобразяваща статуя на Сталин.

На учениците изрично се казва, че на снимката има статуя на Сталин.

Въпроси:

 • Виждате ли на снимката нещо друго освен статуята на Сталин?
 • Можете ли да се досетите защо на сградата зад статуята на Сталин има карта?
 • Как мислите, кой е настоявал за издигане на статуя на Сталин?

Третият визуален източник е снимка, показваща първомайска манифестация.

Въпроси:

 • Можете ли да опишете какво се случва на снимката?
 • Можете ли да опишете мястото, където се случва събитието?
 • Можете ли да познаете, какъв значим празник се отбелязва на снимката?
 • Мислите ли, че това място се използва за подобни цели и днес?

Заключение и дискусия

Въз основа на работата с визуалните източници, педагогът може да започне дискусия със следните въпроси:

Заключителни въпроси:

 • Какво влияние оказват идеологията и политическите системи върху общественото пространство на снимките, които анализирахте?
 • Как влияе идеологията върху общественото пространство? По какъв начин? Кой носи отговорността за тези промени?

Какъв е смисълът на общественото пространство в ежедневния живот на гражданите?